Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten van ADS Expo
(Aluminium Design Systems ) met een wederpartij.
1.2.1 Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden éénmaal is overeengekomen, zullen de voorwaarden daardoor
ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen ADS Expo en de wederpartij.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Aan de door ADS ( Aluminium Design Systems ) uitgebrachte offertes kunnen geen rechten worden
ontleend. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Levering
3.1 Alle leveringen van ADS zijn af fabriek en dienen door de wederpartij afgehaald en retour gebracht te worden op
Een tussen partijen overeengekomen tijdstip.
3.2 Opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Bij overmachten andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid ( tijdige ) nakoming niet van ADS
kan worden gevergd, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van die
omstandigheden.
3.4 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan werkstaking, ziekte personeel,
overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties en vertraging in de
leveranties door toeleveranciers.

Artikel 4 Huurprijs, koopprijs
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s ,exclusief omzetbelasting, verzendkosten en eventueel
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Bij wijziging van de overeenkomst is ADS gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten aan de
wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij zal deze kosten, mits redelijk opgesteld, voldoen.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling kan geschieden volgens een vooraf ingesteld betalingsschema. Indien dit ontbreekt geschiedt betaling à
contant of voor aflevering van de materialen op onze bankrekening.
Indien op rekening wordt verkocht zal na verloop van de afgesproken betalingstermijn een rente van 1,5 % per
( gedeelte van ) een maand worden berekend. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige
wederpartij. Bij niet-tijdige betaling kan de overeenkomst door ons ontbonden verklaart worden, zonder rechtelijke
tussenkomst, waardoor al onze eigendomsrechten herleven. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
tenminste 15% van het totaal verschuldigde. Rente en vorderingskosten worden primair verrekend. Zolang de
wederpartij zijn verplichten niet volledig is nagekomen blijven alle door onze geleverde goederen waarop een
(zekerheids) eigendom verloren is gegaan, en wel voor de waarde van hetgeen de wederpartij verschuldigd is. In
geval van door verkoop van nog niet betaalde goederen is de wederpartij gehouden mee te werken aan cessie. De
wederpartij is verplicht eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens koper. Het recht van retentie wordt door
ons uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid wederpartij
6.1 De gehuurde zaken komen na aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van
ADS voor rekening en risico van de wederpartij.
6.2 De wederpartij is gedurende deze periode aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging
aan de gehuurde materialen.
6.3 Eventuele schade aan de gehuurde zaken wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal door de
wederpartij worden vergoed tegen de vervangingswaarde.
De wederpartij dient haar risico hiertoe voor eigen rekening afdoende te verzekeren.
6.4 De gehuurde zaken mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe zijn bij het
aangaan de overeenkomst zijn bestemd. Bij ander gebruik heeft ADS het recht de overeenkomst met de
wederpartij onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen en de zaken terug te nemen.
6.5 Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel ontslaat wederpartij niet van haar verplichting tot betaling
van de overeengekomen prijs.

Artikel 7 Reclames
7.1 Reclames dienen binnen 8 dagen na levering (8 dagen na factuurdatum voor facturen ) schriftelijk te
onzer kennis zijn gebracht, nadien is de wederpartij gebonden. Voor verborgen gebreken geldt een
termijn van 8 dagen na ontdekking en een uiterste termijn van 6 maanden na levering, retourzendingen alleen
met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Geen reclame in geval van geringe kleur- materiaal- afwijkingen.
7.2 Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt.
Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 8 Retour bezorgen gehuurde materialen
8.1 Wederpartij draagt zorg voor het retour brengen van de ingehuurde materialen binnen een maximale termijn van 14
dagen, mits anders schriftelijk overeengekomen. Indien de materialen niet binnen gestelde termijn retour zijn
gebracht heeft ADS het recht bij vervaldatum van iedere huurperiode ( 14 dagen ) een factuur te sturen voor een
nieuwe huurperiode.
8.2 Het is niet toegestaan dubbelzijdige tape, spijkers etc. te gebruiken in de gehuurde wanden waardoor deze zullen
beschadigen.

Artikel 9 Administratie kosten en kortingen
9.1 Voor orders kleiner dan 250,00 Euro is ADS genoodzaakt een bedrag van 20,00 Euro administratiekosten in
rekening te brengen welke door wederpartij dienen te worden betaald.

Artikel 10 Geschillen
10.1 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats tenzij wij anders verkiezen.
10.2 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ads-expo.nl.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via
Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om
klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te
vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je
vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.